VIB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2018 là 2.005 tỷ đồng

.
Giao dịch tại VIB. (Nguồn: VIB)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Tế (VIB) vừa công bố tài liệu dành cho Đại hội cổ đông thường niên. Theo đó, năm 2018, VIB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.005 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2017.

VIB cũng dự kiến trình các phương án tăng vốn, đưa vốn điều lệ lên 8.100 tỷ đồng theo các phương thức bao gồm chào bán cổ phiếu quỹ, phát hành riêng lẻ cổ phiếu mới, chia cổ phiếu thưởng từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận để lại và thặng dư vốn cổ phần.

[Lợi nhuận trước thuế của VIB đạt 1.405 tỷ đồng, tăng trưởng 100%]

Theo kế hoạch, phần vốn tăng thêm sẽ được sử dụng để tăng cường cấp tín dụng cho các khách hàng có tình hình tài chính ổn định, để đầu tư tài sản có độ thanh khoản cao, đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ cho phát triển sản phẩm, quản trị rủi ro, cũng như đầu tư nâng cấp mở rộng mạng lưới hoạt động.

Với phương án sử dụng vốn nêu trên, VIB dự kiến đạt được một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính trong năm 2018 như sau: Tổng tài sản đạt 150.231 tỷ đồng, tăng 22%; tăng trưởng tín dụng theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước; huy động vốn đạt 100.000 tỷ đồng, tăng 22%; nợ xấu duy trì dưới mức 3%.

Tổng tài sản của VIB từ năm 2012-2018: (Nguồn: VIB)

Ngoài ra, VIB cũng đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp về việc niêm yết cổ phiếu VIB trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

VIB dự kiến chi trả 5% cổ tức bằng tiền mặt và 31% bằng cổ phiếu thưởng cho cổ đông, đồng thời sử dụng cổ phiếu quỹ để thưởng cho nhân viên.

Năm 2017 hoạt động chuyển đổi của VIB đã diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn hệ thống và ghi nhận được những kết quả tích cực. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.405 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2016; tổng tài sản đạt 123.200 tỷ đồng; tăng trưởng tín dụng đạt 26%; nợ xấu duy trì dưới 3%./.

Nguồn: www.vietnamplus.vn