Phát triển CNHT ngành da giày: Nên tập trung cho doanh nghiệp nội

.