Rà soát các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định về PCCC, thang bộ thoát nạn, thoát hiểm

.

Theo đó, giao Cảnh sát PCCC Thành phố chỉ đạo các phòng Cảnh sát PCCC quận, huyện, thị xã chủ động tham mưu chính quyền địa phương triển khai thực hiện Quyết định 2369/QĐ-UBND của UBND Thành phố về việc phê duyệt danh sách đối tượng thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết 05/NQ-HĐND đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ.

Khẩn trương xem xét, cho ý kiến thẩm duyệt hồ sơ thiết kế cải tạo, điều chỉnh và nghiệm thu về PCCC khi có đề nghị của chủ đầu tư. Bám sát kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện, đôn đốc các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện theo nội dung Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 7/8/2017 của UBND Thành phố.

Tiếp tục tham mưu UBND Thành phố báo cáo, kiến nghị, đề xuất Chính phủ, các cấp để tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

UBND quận, huyện, thị xã trên cơ sở danh sách đối tượng đã được phê duyệt, bám sát lộ trình, tiến độ theo Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 8/7/2017 của UBND Thành phố, triển khai thực hiện.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn