Bồi thường về nhà và công trình tại Hậu Giang khi Nhà nước thu hồi đất

.
Bồi thường về nhà và công trình tại Hậu Giang khi Nhà nước thu hồi đất
29 Tháng Mười, 2018 mai quynh

BỒI THƯỜNG VỀ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH TẠI HẬU GIANG Kiến thức của bạn: Bồi thường về nhà và công trình tại Hậu Giang khi Nhà nước thu hồi đất. Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư […]

Bài viết cùng chủ đề
 • Dịch vụ luật sư tư vấn góp vốn bằng quyền sử dụng đất – Luật Toàn Quốc (08/11/2018)
 • Dịch vụ luật sư lập di chúc về đất đai – Luật Toàn Quốc (08/11/2018)
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai (08/11/2018)
BỒI THƯỜNG VỀ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH TẠI HẬU GIANG

Kiến thức của bạn:

Bồi thường về nhà và công trình tại Hậu Giang khi Nhà nước thu hồi đất.

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;
Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường về nhà và công trình tại Hậu Giang:

     Điều 15 Quyết định 39/2014/QĐ-UBND quy định về vấn đề bồi thường về nhà và công trình tại Hậu Giang khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

1. Chủ sở hữu hợp pháp nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi Nhà nước thu hồi đất phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

     Trường hợp phần còn lại của nhà ở, công trình vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì bồi thường theo thiệt hại thực tế.

2. Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác:

     Chủ sở hữu hợp pháp nhà, công trình khác thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP thực hiện như sau:

     Mức bồi thường nhà, công trình bằng tổng giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại cộng (+) khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình đó.

 • Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.
 • Khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình được xác định bằng (Giá trị xây dựng mới của nhà, công trình – Giá trị hiện có của nhà, công trình) x 60%.

3. Trường hợp nhà, công trình bị ảnh hưởng thuộc trường hợp Khoản 1, Khoản 2 Điều này mà bị phá dỡ một phần nhưng vẫn tồn tại và sử dụng được phần còn lại thì ngoài việc bồi thường theo quy định đối với phần giá trị công trình bị phá dỡ (tính đến cột chịu lực gần nhất) còn được bồi thường chi phí để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại theo công thức sau:

Gsc = Bcr x Scs x T x Gxd

 • Gsc: Giá trị sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại.
 • Bcr: Chiều rộng của nhà, công trình.
 • Scs: Chiều sâu một (01) mét.
 • T: Số tầng.
 • Gxd: Đơn giá bồi thường nhà, công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

     Trường hợp đặc biệt, đối với nhà ở, công trình diện tích còn lại dưới quy chuẩn xây dựng mà phải bồi thường toàn bộ nhà, công trình thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành (cùng cấp phê duyệt phương án bồi thường tại Điều 5 của Quy định này) xác định cụ thể báo cáo Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Điều 5 của Quy định này xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể.

     Căn cứ vào quy định của pháp luật về đê điều, công trình có hành lang bảo vệ: giao Ủy ban nhân dân cấp huyện đề xuất phương án trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đối với nhà ở, công trình nằm trong phạm vi hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ của từng dự án.

Bồi thường về nhà và công trình tại Hậu Giang

Bồi thường về nhà và công trình tại Hậu Giang

4. Hỗ trợ nhà, công trình không được bồi thường:

     Thực hiện Khoản 1 và Khoản 2 Điều 92 Luật Đất đai, áp dụng Điều 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP hỗ trợ như sau:

a) Nhà, công trình xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; vi phạm hành lang bảo vệ công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, công bố công khai và cắm mốc giới; trên đất không đủ điều kiện bồi thường về đất nhưng được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận không có văn bản xử lý, ngăn chặn của cấp có thẩm quyền thì không được bồi thường nhưng được xem xét hỗ trợ theo quy định sau:

 • Đối với nhà ở (kể cả công trình nối liền với nhà ở phục vụ để ở, nhà bếp, nhà vệ sinh): hỗ trợ bằng 90% giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương bị thiệt hại.
 • Đối với nhà, công trình còn lại khác: hỗ trợ bằng 80% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương bị thiệt hại.

b) Nhà, công trình xây dựng từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; vi phạm hành lang bảo vệ công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, công bố công khai và cắm mốc giới; trên đất không đủ điều kiện bồi thường về đất nhưng được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận không có văn bản xử lý, ngăn chặn của cấp có thẩm quyền thì không được bồi thường nhưng được xem xét hỗ trợ theo quy định sau:

 • Đối với nhà ở (kể cả công trình nối liền với nhà ở phục vụ để ở, nhà bếp, nhà vệ sinh): hỗ trợ bằng 70% giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương bị thiệt hại.
 • Đối với nhà, công trình còn lại khác: hỗ trợ bằng 50% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương bị thiệt hại.

c) Trường hợp nhà, công trình bị ảnh hưởng thuộc Điểm a, Điểm b Khoản này mà bị phá dỡ một phần nhưng vẫn tồn tại và sử dụng được phần còn lại thì ngoài việc hỗ trợ đối với phần giá trị công trình bị phá dỡ (tính đến cột chịu lực gần nhất) còn được hỗ trợ chi phí để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại theo công thức tại Khoản 3 Điều này theo đơn giá (Gxd) được hỗ trợ tại Điểm a, Điểm b Khoản này.

     Các trường hợp đặc biệt; nhà ở, công trình nằm trong phạm vi hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ: áp dụng tương tự như Khoản 3 Điều này.

d) Nhà, công trình không hợp pháp được tạo lập kể từ ngày 01 tháng 7 tháng 2014 trở về sau hoặc khi xây dựng có văn bản xử lý, ngăn chặn của cấp có thẩm quyền theo quy định thì không được hỗ trợ.

5. Đối với nhà, công trình xây dựng tạm được cấp thẩm quyền cho phép thì thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng tạm.

6. Ủy ban nhân dân tỉnh có quy định riêng đơn giá để tính bồi thường nhà ở, công trình xây dựng.

7. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn về mặt kỹ thuật, phương pháp tính toán, áp giá bồi thường, hỗ trợ đối với nhà, công trình bị ảnh hưởng.

Bài viết tham khảo:

 • Bồi thường về nhà và công trình tại Hà Giang khi Nhà nước thu hồi đất
 • Điều kiện được bồi thường về đất tại An Giang khi Nhà nước thu hồi đất

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề bồi thường về nhà và công trình tại Hậu Giang khi Nhà nước thu hồi đất, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: [email protected] Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất. 

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Bồi thường về nhà và công trình tại Hậu Giang khi Nhà nước thu hồi đất
Đánh giá bài viết
Tư vấn Email Soạn đơn, hợp đồng Tư vấn tại văn phòng
Đặt câu hỏi tại đây
-->
Bài viết cùng chuyên mục
 • Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tỉnh Cần Thơ năm 2018
 • Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng
 • Vợ có được bán đất khi chồng đang đi tù – Luật Toàn Quốc
 • Những người được hưởng di sản thừa kế đất đai theo quy định hiện hành
 • Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Nghệ An năm 2018
 • Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Điện Biên năm 2018
 • Quyết định 05/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
 • Xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Khánh Hòa khi Nhà nước thu hồi đất
 • Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai sau khi đã chuyển nhượng
Các bài viết khác
 • Nghị định 39/2007/NĐ-CP cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh
 • Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định công bố hợp chuẩn hợp quy phương thức
 • Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tỉnh Cần Thơ năm 2018
 • Định giá tài sản, giám định thiệt hại trong xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
 • Tham gia xác minh thiệt hại trong xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
 • Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức
 • Thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài lưu trú ở khách sạn
 • Tiêu chuẩn công dân được gọi nhập ngũ theo quy định mới nhất
 • Thủ tục cấp lại sổ hộ khẩu gia đình- Luật Toàn Quốc
 • Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng
Nguồn: luattoanquoc.com