SSI trả 10% cổ tức tiền mặt, phát hành 10 triệu cổ phiếu cho người lao động

.
Nguồn: baocongthuong.com.vn