SSI trả 10% cổ tức tiền mặt, phát hành 10 triệu cổ phiếu cho người lao động

.
Ông Nguyyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT công ty SSI trả lời thỏa đáng mọi thắc mắc của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông ngày 20/04/2018

Tham dự đại hội đồng cổ đông 2018 của SSI có trên 300 cổ đông đại diện cho 57%  cổ phần, đã nhất trí bỏ phiếu thông qua 12 vấn đề trong đó có những vấn đề quan trọng như: Phân phối lợi nhuận năm 2017; Thông qua phương án phát hành CP (cổ phần phổ thôn gmệnh giá 10.000đ/CP) theo chương trình lựa chọn cho người lao động; Kế hoạch kinh doanh 2018; Miễn nhiệm và bầu thành viên ban kiểm soát; Lựa chọn công ty kiểm toán; đổi tên công ty thành công ty CP chứng khoán SSI….

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018 của SSI tại đại hội, năm 2017 là năm hoạt động rất thành công của công ty này.

Cụ thể lợi nhuận trước thuế đạt cao nhất trong lịch sử thành lập công ty với 1.405 tỷ đồng tăng 23% và vượt 32,8% về kế hoạch kinh doanh năm. Tổng tài sản hợp nhất đạt 18.764,4 tỷ đồng, tăng 34% so cùng kỳ năm trước trong đó vốn chủ sở hữu đạt 8.616,2 tỷ đồng.

Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2018 của SSI với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 3.410 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuê (hợp nhất) là 1.615 tỷ đồng  đạt 115% so với 2017.

 Được biết kết thúc quý I/2018, SSI ghi nhận về doanh thu và thu nhập khác đạt 1.072 tỷ VNĐ, lợi nhuận trước thuế đạt gần 479,2 tỷ đồng – tăng lần lượt 95% và 46% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 500 tỷ VNĐ. 

Nguồn: baocongthuong.com.vn